fbpx

הידעת – מושגים חשובים בנדל"ן

מהו מס רכישה?

מס רכישה הוא מס המשולם על רכישת זכות במקרקעין על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963. המס נגבה עבור נכסי נדל"ן דוגמת דירות מגורים, מגרשים ביעודים שונים ומבנים ביעודים שונים. הרוכש נושא בתשלום מס הרכישה בשיעור קבוע משווי הנכס, ובמקרים מסוימים (לדוגמה דירת מגורים יחידה) בשיעורים מדורגים. מסר הרכישה משולם לרשות המיסים (מיסוי מקרקעין). 

טריגו השקעות נדל"ן

מס רכישה על קרקע

שיעור המס – 6% מסכום הרכישה.
מס רכישה קרקע יחויב לכל רכישת קרקע או זכות במקרקעין אשר אינה מוגדרת בתור דירה.

הידעת

% 1
על חלק השווי העולה

1,744,505 לא ישולם מס

% 1
על חלק השווי העולה

על 1,744,505 ש"ח ועד 2,069,205 ש"ח

% 1
על חלק השווי העולה

על 2,069,205 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח

% 3
על חלק השווי העולה

על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח

שיעורי המס על רכישת דירת מגורים נוספת

% 5
על חלק השווי העולה

על 17,794,305 ש"ח

% 3
על חלק השווי שעד

5,340,425 ₪

% 5
על חלק השווי העולה

על 5,340,425 ₪

מהו מס שבח?

הידעת

מס שבח מחושב בעת מכירת דירה או זכות במקרקעין, והוא מתייחס לרווח ההון הנוצר בעקבות המכירה. בפועל השבח הינו ההפרש שבין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה עם הצמדה למדד ולאחר קיזוז הוצאות רכישה והשבחה של הנכס (כדוגמת שכ"ט עו"ד על עסקת הרכישה, עמלה למתווך, עלויות שיפוץ, מס רכישה, אגרות ומיסים, הוצאות על ריבית המשכנתא, פחת ועוד).

שיעור המס – 25% מתוך השבח נטו שנוצר בעת המכירה.

פטורים ממס שבח

דירת מגורים מזכה -

דירת מגורים יחידה אשר הוחזקה לפחות 18 חודש מהיום שנמסרה. הפטור הינו עד לגובה של 4,500,000 ₪  

דירת ירושה -

ובלבד כי היורש צאצא (בן\בת\נכד\ה) של המוריש, ובנוסף, למוריש לא הייתה יותר מדירת מגורים אחת ביום פטירתו, ואם עדיין היה בחיים ומוכר את דירת המגורים, הוא היה פטור ממס שבח בעת המכירה. 

מכירת שתי דירות -

ורכישת דירה אחת במקומן. על שווי הדירה החדשה להיות לפחות 75% מהשווי של שתי הדירות הנמכרות. על המחיר הכולל של שתי הדירות להיות עד 2,000,000 ₪ , כאשר מעל סכום זה הפטור הניתן הוא יחסי להפרש ובאשר לדירה השנייה הנמכרת בלבד, ועד לסך של 3.33 מיליון שקל, כאשר מעליו לא ניתן פטור כלל.

כאשר אין תמורה בעסקת המכירה -

העברת נכס ללא תמורה מתקיים לרוב בסיטואציות של הענקת דירה במתנה לקרוב משפחה, בהתאם לתנאי החוק. 

מת"א 5000

מס רכישה הוא מס המשולם על רכישת זכות במקרקעין על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963. המס נגבה עבור נכסי נדל"ן דוגמת דירות מגורים, מגרשים ביעודים שונים ומבנים ביעודים שונים. הרוכש נושא בתשלום מס הרכישה בשיעור קבוע משווי הנכס, ובמקרים מסוימים (לדוגמה דירת מגורים יחידה) בשיעורים מדורגים. מסר הרכישה משולם לרשות המיסים (מיסוי מקרקעין). 

הידעת

מה משותף לאוסלו וכפר סבא?

שתיהן חברות בארגון ICLEI שהינו הארגון הבינלאומי לערים בנות קיימא

כפר סבא הינה עיר ירוקה שאורח החיים בה מאפשר להקנות לתושביה איכות חיים וסביבה, העיר פועלת בהתאם לעשרת העקרונות של "עיר מקיימת".

אוהבים את כפר סבא?

בואו לרכוש יחידת קרקע במתחם צפון בן יהודה 
 *הקרקע אינה זמינה לבניה  

אזור התעשייה הרצליה פיתוח

649 דונם

מגדלי משרדים חדישים

למעלה מ-100 בתי קפה ומסעדות

חברות בינלאומיות, בנקים ושגרירויות

1500 חברות

שני בתי מלון בתכנון

גגות ירוקים

גג ירוק הוא כינוי לגגות המכוסים כולם או בחלקם בצמחים או בגידולים שונים. המצע מונח על גבי מערכת האיטום, ובו נשתלת צמחייה מגוונת. גג ירוק בדרך כלל יכלול תשתיות כגון מערכת איטום הגג, יריעות לחסימת שורשים, יריעות להגנת מערכות איטום וחסימת השורשים, מערכות ניקוזויריעות סינון שעליהן מונחת שכבת מצע הגידול 

 לגגות ירוקים יתרונות רבים וביניהם צמצום צריכת האנרגיה של הבניין וצמצום זיהום האוויר. 

הידעת

מהי תוכנית מתאר כוללנית?

תכנית מתאר כוללנית מגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של רשות כלשהי, ובה בעת מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. תוכנית מתאר כוללנית מצויה בסמכותה של הוועדה המקומית, לאחראישור התוכנית במוסדות התכנון, תהיה רשאית הועדה המקומית  לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תוכניות מתאר מקומיות ותוכניות מפורטותהתואמות את תכנית המתאר. 

מהי תב"ע או תוכנית מפורטת?

תוכנית בניין עיר היא תכנון של גוף ממשלתי או עירוני לאזור מסוים, הכוללת תכנון פיזי, כלכלי, חברתי ותרבותי של אזור. 

 

התב"ע מורכבת מתשריט ומתקנון.

התשריט הוא החלק הגרפי והתקנון משלים את התשריט ובו הוראות מפורטות בדבר שימושי הקרקע.

התב"ע מהווה תכנון מפורט לאזור

שנעשה בהתאם למדיניות התכנון שהותוותה על ידי תוכנית המתאר הכוללנית.

מהם איחוד וחלוקה?

איחוד ו/או חלוקה הינם יישום חדש של תוכנית מפורטת או תוכנית מתאר מקומית. במסגרת ההליךמאחדים מגרשים סמוכים ומחלקים אותם מחדש בהתאם לתוכנית החדשה וזאת על מנת לאפשר את פיתוחו של השטח וניצולו המקסימלי לטובת בעלי הקרקע ולטובת הציבור. 

מושגים שלא הכרנו

עסקה בה בעל זכויות במקרקעין מוכר ליזם חלק מקרקע שבבעלותו בתמורה לקבלת יחידות אותן בונה היזם.

אקט שלטוני כפוי שתוצאתו העברת הבעלות בקרקע מידיים פרטיות לידי המדינה. העברת הבעלות נעשית למען מטרה ציבורית וכנגד תשלום פיצוי (אלא אם מדובר בהפקעה הפטורה מתשלום פיצויי). 

אי מסוימות בבעלות על נכס. כלומר, כאשר יש נכס אחד השייך למספר רב של שותפים ואין הגדרה מהו החלק הספציפי  של כל אחד מהבעלים.

תוכנית בניה פיזיתהתוכנית מכונה גרמושקה כי היא מקופלת בדומה לקיפול של אקורדיון. 

השלמת הון עצמי לשלם קבלת ליווי פיננסי מהבנק. אפשרות זו מאפשרת ליזם לגייס הון, נוסף על ההון שיש לו בתחילת הפרויקט, כדי שיוכל לקבל מהבנק ליווי פיננסי מלא. 

מהו היטל השבחה?

מס עירוני שגובה ועדה מקומית ואשר נובעת מהשבחה שהיא תוצאה של עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג ע"י הרשות המקומיתההיטל משולם בעת "מימוש" כהגדרתו בחוק. גובה ההשבחה נקבע ע"י שמאי ולבעל הנכס עומדת הזכות להגיש שומה נגדית. 

שיעור היטל ההשבחה נכון להיום הינו 50% מגובה ההשבחה  

מהו הותמ"ל?

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, היא ועדה לתכנון שמטרתה להגדיל את היצע הדיור בישראל.

מהי זכות במקרקעין?

עפ"י חוק המקרקעין קיימים חמישה סוגים של זכויות במקרקעין : 

בעלות -

הזכות החזקה ביותר. על פי זכות זו יכול בעלים של קרקע לבצע בה כל סוג של עסקה חוקית, ללא הסכמת גורם נוסף. 

שכירות -

זכות החזקה במקרקעין כנגד תשלום תמורה. קיום הזכות מתנהל באמצעות הסכם שכירותהמגדיר את מערכת היחסים בין הצדדים. 

משכנתה -

שיעבוד של מקרקעין, לטובת אחר, על מנת להבטיח את זכויותיו. בדרך כלל נרשמת משכנתה על מנת להבטיח החזר של הלוואה שניתנה לבעל המקרקעין. 

זיקת הנאה -

זכות לשימוש במקרקעין למטרה מסוימת, וזאת מבלי להחזיק בה בצורה בלעדית. תנאי זיקת הנאה מתקיימים על פי הסכם בין הצדדים. 

זכות קדימה

זכות הניתנת לאדם להיות הראשון לקנות מקרקעין במקרה שיוצעו למכירה על ידי הבעלים. במקרה זה אין מוטלת חובת המכירה על הבעלים אלא רק החובה להציע אותם בראשונה לבעל זכות הקדימה. 

הידעת

*התוכן לעיל נועד להרחבת הידע האישי של המשתמשים ואין לראות בו תחליף להתייעצות עם גורם מקצועי. 

מאמרים נוספים

השאירו פרטים:

אתר זה משתמש בעוגיות

דילוג לתוכן