fbpx

תנאי שימוש ותקנון

מדיניות פרטיות ושימוש בעוגיות

תנאי שימוש:
תנאי שימוש: המנוי מיועד לשימושך בלבד. אין לאפשר לצד שלישי כלשהו שאינו חלק ישיר ואינטגרלי "מהמנוי" להשתמש ב"מנוי". חברת " טריגו " שומרת לעצמה את הזכות למנוע באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של מנויים לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש, והוא בלבד, יישא באחריות בלעדית לאופן שבו הוא עושה או יעשה שימוש בשירות ולכל הנובע מכך.

תקנון:
תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לכל המינים. יש לקרוא את התקנון בעיון לפני השימוש באחד או יותר מן השירותים אשר השימוש בהם כפוף לתקנון זה. השימוש בשירותים אליהם מתייחס התקנון, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאי תקנון זה. "טריגו" רשאית לשנות את תנאיו של התקנון, מעת לעת, ויש לעיין בתקנון זה מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים. הינך מסכים כי בכל עת תהיה מחויב בתנאים העדכניים של התקנון ותנאי השירות, כפי שיהיו ו/או כפי שיעודכנו מעת לעת. למען-הסר-ספק, תנאי השימוש בתקנון זה חלים כאמור באמצעות האפליקציה של "טריגו" (המותאמת למכשירי טלפון נייד ו/או מחשבי I-pad למיניהם וכו')

התחייבות לגבי שימוש בשירותים ובתכנים:
הינך מתחייב כי לא תעתיק, תשכפל, תשדר, תשנה, תפיץ, תפרסם, תציג ו/או תשמיע את התכנים וכן לא תשתמש בשירותים ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר. כל שימוש שלך בתכנים אלו בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את "טריגו", בין-היתר, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה חסימה של השימוש שלך בשירותים, העברת פרטיך לצדדים שלישיים על פי כל דין וכד', וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות טריגו, הספק ו/או ספקי התוכן על פי כל דין. "טריגו" אינה יכולה לבקר תכנים המוזנים על ידי משתמשים לאתר

הינך מתחייב שלא להשתמש ו/או לפרסם ו/או להזין לאתר ו/או לשירותים ,אחד או יותר מן התכנים הבאים: כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים – לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 ), תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.

כל חומר פורנו גרפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם. כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם. כל חומר המפר את הוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) תשמ"ב-1982 ו/או את הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (חוק הספאם) ו/או כל חומר ו/או מסר המפר הוראות כל דין. נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים .כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט. במידה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את "טריגו" בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.

אחריות לגבי התכנים:
הינך מאשר כי הובהר לך מפורשות, כי השירותים והמידע הכלולים באתר מוצעים לך כפי שהם "AS IS" , וכי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לאמור בתקנון זה.

"טריגו" תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את המידע ו/או התכנים בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין היא אחראית לתכנים, אמיתותם ונכונות המידע עצמו. הינך מצהיר כי ידוע לך כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. בשים לב לאמור לעיל אתה פוטר בזה את "טריגו" מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה בתכנים ו/או במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בדרך העברתם, או בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מהתכנים ו/או מתוכן המידע או מדרך העברתם וזאת מכח כל דין ו/או הסכם.

מובהר בזאת כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על התכנים ו/או המידע הניתן במסגרת השירותים השונים מבלי לוודא את נכונותם אצל הגורמים המוסמכים למוסרם, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירותים השונים טעון בדיקה ואימות נוספים על ידיך ויעשה על אחריותך בלבד. כמו כן הינך מצהיר, כי ידוע לך שהשירותים הניתנים אינם ואף אינם מתיימרים להיות משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו.

"טריגו" תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את התכנים ו/או המידע במהירות וקרוב ככל שניתן לזמן אמת, אולם יודגש כי יתכן שהמידע יגיע בשיהוי והשירות ניתן בידיעה ובהסכמה לכך.

הגנת הפרטיות:

1. הגנת הפרטיות –
כללי "טריגו" רשאית לעשות כל שימוש שימצא לנכון במידע שייאסף אודותיך ואודות אופן ודרך השימוש שלך בשירותים ואשר אינו מזהה אותך באופן אישי ("מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאית טריגו להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.

שימוש וגלישה באתר "טריגו" מותנה בהסכמתך כי טריגו תהא רשאית לנתח את הרגלי גלישתך באתר שלה ולעשות שימוש בכל המידע אשר
מזהה אותך באופן אישי לרבות פרט ו/או מידע שיושאר על ידך באתר "טריגו" (להלן:"מידע אישי") ועל-פיו להציע לך שירותים המתאימים להרגלי צריכתך, ו/או לברר מולך כל מידע ו/או נתון אחר, לרבות על דרך של שליחת מסרונים (הודעות SMS), התקשרות טלפוניות, באמצעות האימייל ו/או בדרך אחרת. השימוש במידע האישי מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של טריגו עצמה ו/או של שלוח מטעמה ו/או לצורך טיוב השירות הניתן לך ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר "טריגו" ו/או צדדים שלישיים יתנו לך כמשתמש בעולם השירותים המתקדמים שמציעה "טריגו".

הינך נותן בזאת את הסכמתך, כי ,"טריגו" או מי מטעמה יפנו אליך, מעת לעת, על מנת לעדכן אותך על השירותים המתקדמים בהצעות מסחריות, פרסומיות ושיווקיות של הספק ו/או של הספק בשיתוף עם צדדים שלישיים ו/או של צדדים שלישיים בלבד באמצעות טלפון, פקס, sms, דואר ו/או אימייל, לרבות לצורך קבלה, מסירה ו/או מתן הבהרות בקשר לשירותים הניתנים על-ידי טריגו, זירת המסחר שלה וכו'. לעניין תוכן פרסומי שיתכן ויעבור אליך – ידוע לך, כי זכותך לשלוח לספק התוכן הפרסומי, בכל עת, הודעות סירוב לקבלת תוכן פרסומי; ואולם – בין אם שלחת ובין אם לאו, לא יהיה בכך כדי להטיל אחריות על טריגו, מכל מין וסוג, לפעולה שיווקית או אחרת של אותם ספקים ו/או צדדים שלישיים.

חלק מהשירותים, יאפשרו לך ליצור קשר ישיר עם צדדים שלישיים שאינם בשליטת "טריגו". במסגרת קשר זה, יתכן ותידרש ו/או תבחר, למסור מידע כלשהו ו/או מידע אודותיך ייאסף ללא הסכמתך ו/או ידיעתך על ידי אותם צדדים שלישיים. "טריגו" אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לפעולתם של אותם צדדים שלישיים ועל כן לא תישא בכל נזק, לרבות פגיעה בפרטיותך, על ידי אותם צדדים שלישיים.

חיבור והרשמה לאתר "טריגו" באמצעות חשבון הפייסבוק של הלקוח (יוזר / משתמש הקצה), עשוי להעביר אל מאגר המידע מידע, כפי שהנהלת פייסבוק תאשר ובכפוף להליך אישור שלך במסגרת פלטפורמה זו (פייסבוק) והפרטים שמילאת שם, כדוגמת שמך המלא, כתובתך וכתובת דואר האלקטרוני יועברו ל"טריגו" .

2.הגנת הפרטיות-
שימוש במספרי טלפון וירטואליים, לרבות למדידה ומעקב שיחות "טריגו" מכבדת את פרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר שלה ולכן ניתנת הבהרה זו בדבר מדיניותה ושיטות העבודה של החברה. מובהר בהקשר זה ש" טריגו " עושה, בין-היתר, שימוש במספרי-טלפון וירטואליים, לרבות לצורך מדידה ומעקב של שיחות ושיפור השירותים הניתנים על-ידה. ידוע ללקוחות ולמשתמשים באתר החברה כי השימוש באתר ו/או בכל שירות שבו, יחשב כהסכמת הלקוח או המשתמש למדיניות של " טריגו " לעיל, ולשימוש במספרי טלפון וירטואליים לשם מדידה ומעקב שיחות, כאמור לעיל ולהלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם על הלקוח/המשתמש ש" טריגו " תהא רשאית לשמור את פירטי-הזיהוי שלו, ובכללם את מספר הטלפון ופירטי-הקשר שלו ואת עצם השימוש שביצע במספר הווירטואלי שבאתר החברה, ולכלול אותם במאגרי-המידע השייכים לה, ו/או לעשות בהם שימוש לשם שיפור השירותים ש" טריגו " מציעה ללקוחותיה; והכל בהתאם ובכפוף להוראות כל חוק.

אבטחת מידע:
" טריגו " תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידיך, עם זאת אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך " טריגו " לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידיך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

דין ומקום שיפוט:
על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

עוגיות _(cookies)

 • על מנת לשפר את החווית המשתמש באתר האינטרנט טריגו עושה שימוש ב – "עוגיות". "עוגיות", כשלעצמן, אינן מספקות לחברת טריגו מידע אישי מזוהה אלא אם כן המשתמש בחר לספק מידע כאמור ( למשל על ידי רישום לאחד השירותים). אולם, אם בחרתם לספק באתר מידע  אישי, מידע זה יהיה מקושר לנתונים  ב-"עוגייה".
 •  "עוגייה" הינה קובץ טקסט המכיל  מידע שהאתר ממקם במחשב או בהתקן נייד. מטרת ה "עוגיות"  לסייע למחשב או להתקן לזכור את פעילות המשתמש באתר. 
 •   חברת טריגו  עושה שימוש ב-"עוגיות" ככלי לניתוח השימוש באתר ולטובת שיפור התוכן המוצג ואופן פעילות האתר. שימוש זה נעשה להתאמה אישית של חווית המשתמש בדפי האינטרנט של טריגו השקעות. ובמקביל לטובת פרסום פרסונלי.
 •  חסימת "עוגיות" – הדפדפן שלכם מאפשר הגדרת  "עוגיות" ואף חסימתם . באם אינכם מסכימים לשימוש ב –"עוגיות" אנא חיסמו  את השימוש ב – "עוגיות" בהגדרות הדפדפן. 
 •    טריגו עושה שימוש במגוון סוגי "עוגיות":
 •   עוגיות חיוניות-  "עוגיות" אשר הינן הכרחיות לטובת לתפעול תקין של האתר.
 • עוגיות פר התחברות  (Per Session) –  "עוגיות" אלו מאוחסנות במהלך פעילות הגלישה ונמחקות מההתקן הנייד לאחר מחיקת היסטוריית הגלישה, "עוגיות אלו" משמשות לתמיכה בתפקוד וניטור האתר תוך הבנת השימוש וההעדפות שלכם באתר.
 • עוגיות תפקודיות – "עוגיות" תפקודיות מטרתן לשמר את הגדרות האתר תוך התייחסות להעדפות האישיות של הגולשים (שפה , עיצוב , גודל פונט וכו').
 • עוגיות קבועות –  אינן נמחקות לאחר סגירת הדפדפן ו/או סיום ההתחברות,  נשמרות על גבי ההתקן לתקופה קצובה ו/או עד למחיקתן באופן יזום (ידני או אוטומטי). 
 • "עוגיות" לטובת פרסום ממוקד – השימוש ב-"עוגיות" אלו נועד לאיסוף מידע גולשים  בכדי לסייע לחברת טריגו לשפר את המוצרים והשירותים ובמקביל בכדי להציג מודעות ממוקדות שטריגו סבורה כי סביר ויהיו רלוונטיות עבורכם. 
 • טריגו משתמשת ב- "עוגיות" מיקוד באתרי האינטרנט למטרות שיווק  וקמפיינים. טריגו עושה שימוש גם בעוגיות של גוגל אנליטיקס ,גוגל אדוורדס ופייסבוק וטכנולוגיות אחרות לקידום פעילות הפרסום.
 • וזאת לטובת מדידה , ניטור פעילות האתר , הצגת מודעות בעלות רלוונטיות גבוהה עבור המשתמשים כמו גם בדיקת יעילות הקמפיינים השיווקיים.
 • בכל הקשור להגנת הפרטיות בפעילות הדיגיטלית של חברת טריגו, ממונה הגנת המידע של טריגו חברה להשקעות ושיווק נדל"ן בע"מ הוא מר עופר שר.

השאירו פרטים:

אתר זה משתמש בעוגיות

דילוג לתוכן